ประเภท หุ่นยนต์นวัตกรรม

        ภายใต้หัวข้อ Sustainable Agriculture หรือหุ่นยนต์เกษตรยั่งยืน

ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต วันที่ 7 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดกติกาแบบ PDF

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญร่วมการแข่งขัน


หมวดที่ 1 รุ่น/ผู้แข่งขัน

ข้อที่ 1

1.1 ทีมหุ่นยนต์มีสมาชิกได้สูงสุด 2  คน

1.2 การแข่งขันมี 1 รุ่น ไม่จำกัดอายุ โดย

1.2.1 อาจมีสมาชิกในทีมเป็นผู้แข่งขันรุ่น Junior (อายุไม่เกิน 14 ปี – ขั้นต่ำ 7 ปี) ทั้งหมด หรือ

1.2.2 อาจมีสมาชิกในทีมเป็นผู้แข่งขันรุ่น Senior (อายุไม่เกิน 19 ปี) ทั้งหมด หรือ

1.2.3 อาจมีสมาชิกในทีมเป็นผู้แข่งขันรุ่น Junior ร่วมกับ Senior หรือ

1.2.4 อาจมีสมาชิกในทีมเป็นผู้แข่งขันรุ่น Junior หรือ Senior ร่วมกับ Mentor (ไม่เกิน 1 ท่าน)

1.3 มีครู/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน (Mentor) ได้ไม่เกิน 1 คน

1.4 ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน 1 คน สามารถดูแลหลายทีมได้ แต่จะมีสิทธิ์ในการร่วมทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในกรณีได้สิทธิ์เพียง 1 รายการเท่านั้น

1.5 ผู้แข่งขันส่งหุ่นยนต์เข้าประกวดได้ทีมละกี่ตัวก็ได้ แต่จะรวมกันเป็นหนึ่งผลงาน

หมวดที่ 2 รูปแบบของหุ่นยนต์

ข้อที่ 2 ขนาดและจำนวนของหุ่นยนต์
2.1 ไม่จำกัดจำนวนของหุ่นยนต์ที่เข้าประกวด แต่กรรมการจะพิจารณารวมเป็น 1 ผลงานต่อทีม

2.2 หุ่นยนต์แต่ละตัวมีขนาดเท่าใดก็ได้

ข้อที่ 3 วัสดุอุปกรณ์

3.1 กำหนดให้ใช้ micro:bit หรือ KidBright ทุกรุ่น หรือ OpenKB ไม่จำกัดจำนวน และสามารถทำงานหรือใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุมรุ่นใด ยี่ห้อใดก็ได้ แต่การควบคุมหลักต้องมาจาก micro:bit หรือ KidBright หรือ OpenKB

3.2 ไม่จำกัดลักษณะโครงสร้าง, แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่

3.3 ใช้มอเตอร์แบบใดก็ได้ ไม่จำกัดจำนวน

3.4 ไม่จำกัดจำนวนหรือชนิดของตัวตรวจจับ

3.5 ไม่จำกัดชนิดหรือพิกัดของพลังงานที่ใช้ในการสร้างผลงาน แต่ผู้สร้างต้องคำนึงถึงข้อจำกัดในการทนกำลังไฟฟ้าได้ของแผงวงจรควบคุมและตัวตรวจจับ

3.6 ไม่จำกัดชนิดของอุปกรณ์ต่อพ่วง แต่ต้องไม่ทำงานเป็นตัวควบคุมหลัก

3.7 ไม่จำกัดชนิดและจำนวนของวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการตกแต่งหุ่นยนต์

3.8 ผู้แข่งขันสามารถใช้ชิ้นส่วนจากโมเดลพลาสติก ของเล่น ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ามาประกอบในการตกแต่งหรือสร้างโครงสร้างของหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จำกัด

3.9 ผู้แข่งขันต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการสร้าง ตกแต่ง แก้ไข ดัดแปลงหุ่นยนต์สำหรับการประกวดมาเอง (อนุญาตเฉพาะเครื่องมือเบาเท่านั้น เช่นหัวแร้ง คีม ไขควง สว่านมือขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่ คัตเตอร์ กรรไกร)

ข้อที่ 4 การสร้างหุ่นยนต์

4.1 ผู้แข่งขันสามารถสร้างหุ่นยนต์มาล่วงหน้าได้

4.2 หุ่นยนต์ที่แข่งขันสามารถทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ หรือแบบบังคับมือ หรือผสมกันก็ได้

4.3 ผู้แข่งขันสามารถมาสร้างหุ่นยนต์ในพื้นที่ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ได้ แต่มีพื้นที่อย่างจำกัด ใครมาก่อนได้ก่อน และไม่อาจรับรองเรื่องความสะดวกสบายในการทำงาน

4.4 อนุญาตให้ติดเครื่องหมายของผู้สนับสนุนได้ แต่ต้องไม่ใช่สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์, การเมือง และศาสนา

4.5 หุ่นยนต์ต้องแสดงการทำงานที่สอดคล้องกับหัวข้อของการแข่งขัน

4.6 ควรสร้างหุ่นยนต์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในเชิงบวก

ข้อที่ 5 ความสามารถขั้นต้นของหุ่นยนต์

5.1 หุ่นยนต์ที่เข้าประกวดต้องสามารถทำงาน เคลื่อนที่ได้อย่างไม่ติดขัด โดยไม่จำกัดรูปแบบในการเคลื่อนที่

5.2 หุ่นยนต์ที่เข้าประกวดควรทำงานได้ตลอดระยะเวลาที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ (ประมาณ 10 นาที)

หมวดที่ 3 การแข่งขัน

ข้อที่ 6 กำหนดการ

6.1 รายงานตัว เพื่อรับรหัสประจำตัวของหุ่นยนต์สำหรับการประกวด

6.2 เตรียมการ ทดสอบ ตกแต่งหุ่นยนต์ภายในเวลา 3 ชั่วโมง

6.3 นำหุ่นยนต์มายังพื้นที่ประกวด กรรมการจะสังเกตการณ์และให้คะแนนรอบแรกอย่างอิสระ

6.4 เริ่มการนำเสนอและแสดงการทำงานต่อกรรมการเป็นรายทีม ทีมละ 3 นาที กรรมการให้คะแนนรอบที่สอง

6.5 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

ข้อที่ 7 หัวข้อของการประกวด

มี 1 หัวข้อคือ Sustainable Agriculture หรือหุ่นยนต์เกษตรยั่งยืน

ข้อที่ 8 รูปแบบการนำเสนอ

8.1 ต้องแสดงให้เห็นการทำงานของหุ่นยนต์อย่างชัดเจน

8.2 ต้องแสดงให้เห็นว่า เป็นหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือนำไปใช้ในการพัฒนาหรือช่วยเหลือกิจกรรมด้านการเกษตรกรรม

8.3 กรรมการอาจสอบถามถึงขั้นตอนการสร้าง แนวคิดได้

8.4 การนำเสนอต้องกระชับ และไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงผู้สนับสนุนใดๆ

ข้อที่ 9 การตัดสิน

9.1 คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด โดยไม่คำนึงถึงชนิด ยี่ห้อ และราคาของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

9.2 การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานได้ตลอดระยะเวลาที่นำเสนอต่อคณะกรรมการมีผลต่อการตัดสิน

9.3 กรรมการจะพิจารณาองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติในเชิงบวก เป็นปัจจัยสำคัญ

9.4 ขนาดและจำนวนของหุ่นยนต์มีผลต่อการพิจารณาหากเป็นไปอย่างไม่สมเหตุ สมผล และฟุ่มเฟือย

9.5 ลำดับของการนำเสนอผลงานไม่มีผลต่อการพิจารณา

9.6 การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


รางวัลของการแข่งขัน

1. ของที่ระลึก

ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีม จะได้รับของที่ระลึกจากผู้จัดการแข่งขัน

2. รางวัลและสิทธิ์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ

  1. ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท, เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ, สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ImC 2020 (International micro:coding Championchip 2020) ที่สิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย (มีค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง) และสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2020 ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย (มีค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง)
  2. รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 ทีม) ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท, เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 (2 ทีม) ได้รับเงินรางวัลทีมละ 1,500 บาท, เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ
  4. รองชนะเลิศอันดับ 3 (4 ทีม) ได้รับเหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ

ครูที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมทีมของทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลและประกาศณียบัตรเช่นเดียวกับผู้แข่งขัน (ทีมละ 1 คน)

รางวัลที่แจ้งข้างต้นเป็นรางวัลที่ผู้แข่งขันจะได้รับเป็นอย่างน้อย และอาจมีเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ TmC2020 และ WRG 2020 เป็นการให้สิทธิ์แก่สมาชิกทุกคนในทีม รวมถึงครูที่ปรึกษา ซึ่งสามารถลงทะเบียนเป็นผู้แข่งขันในรุ่น Open ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงที่พักสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ImC หรือ International micro:coding Championship 2020 ที่ประเทศสิงคโปร์ และ World Robot Games 2020 ที่จีนไต้หวัน ติดต่อได้ที่ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด  (INEX) โทรศัพท์ 0-2747-7001-4 โทรสาร 0-2747-7005 อีเมล์ info@inex.co.th

หรือทางเว็บไซต์ http://wrgthailand.com

หรือติดตามผ่านทาง facebook ของ INEX ที่

https://www.facebook.com/innovativeexperiment